รูปภาพกิจกรรม
รายละเอียดข้อมูลกิจกรรม
งานแสดงสินค้าในต่างประเทศ
01/05/2561 เวลา 10:00 น. ถึงวันที่ 03/05/2561 เวลา 19:00 น.
14/12/2560 เวลา 00:00 น. ถึงวันที่ 21/02/2561 เวลา 10:30 น.
จำนวนพื้นที่ที่รับได้ 30 คูหา
ค่าใช้จ่ายในการสมัครต่อคูหา 100,800.00
สถานที่จัดกิจกรรม Dubai Internaitonal Exhibition Center
ประเทศ U.A.E (U.A.E)
1. AUTOMOTIVE/AUTO PARTS AND ACCESSORIES/MACHINER
2. ยานยนต์/ชิ้นส่วน/อุปกรณ์
1) ดำเนินการสมัครเข้าร่วมงานผ่านระบบสมัคร online ทางเดียวเท่านั้น และอัพโหลดใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนดผ่านระบบสมัครเข้าร่วมงาน online เท่านั้น
2) เอกสารและหลักฐานการสมัครจะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้อง และประทับตราบริษัท รวมถึงมีการลงนามโดยผู้มีอำนาจอย่างน้อย 1 คน หรือ ผู้ได้รับมอบอำนาจและแสดงหลักฐานการมอบอำนาจ
3) กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โดยคณะทำงานคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าในต่างประเทศ เป็นผู้พิจารณาผู้เข้าร่วมงานและจัดสรรคูหาให้ผู้เข้าร่วมงาน โดยถือผลการพิจารณาคัดเลือกของกรมฯ เป็นที่สุดโดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น

**หากมีปัญหาการอัพโหลดเอกสารและเรื่องระบบ โทร 02-507-7826, 7832 คุณปฎิภาณ/คุณปาริชาติ**
สำนักส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม
ชื่อ-สกุล เจ้าหน้าที่ น.ส. มินตา มั่นคง
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 02-507-8377
เอกสารประกอบกิจกรรม