รูปภาพกิจกรรม
รายละเอียดข้อมูลกิจกรรม
งานแสดงสินค้าในต่างประเทศ
11/02/2561 เวลา 00:00 น. ถึงวันที่ 14/02/2561 เวลา 00:00 น.
14/11/2560 เวลา 00:00 น. ถึงวันที่ 30/11/2560 เวลา 00:00 น.
จำนวนพื้นที่ที่รับได้ 168 ตารางเมตร (คูหาละ 12 ตร.ม.) 14 คูหา
ค่าใช้จ่ายในการสมัครต่อคูหา 100,000.00
สถานที่จัดกิจกรรม PARIS LE BOURGET FRANCE
ประเทศ FRANCE (FRANCE)
1. Textiles
-เป็นงานแสดงสินค้านานาชาติของอุตสาหกรรมสิ่งทอ ผ้าผืน และวัสดุตกแต่งที่ใช้ในอุตสาหกรรม
เครื่องนุ่งห่มที่ใหญ่ที่สุดงานหนึ่งในทวีปยุโรป จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีๆ ละ 2 ครั้ง คือ ในเดือนกุมภาพันธ์ และเดือนกันยายน สำหรับเจรจาการค้าเท่านั้น
- เก็บเงินค่าเข้าร่วมโครงการฯ : บริษัทละ 100,000.- บาท
โดยกรมฯ จะดำเนินการในขั้นตอนต่างๆ เพื่อสมัครเข้าร่วมงานกับผู้จัดงานโดยตรง และจะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายบางส่วนแก่ผู้เข้าร่วมงานไทย อาทิเช่น ค่าเช่าพื้นที่พร้อมคูหามาตรฐาน และตกแต่งคูหาประชาสัมพันธ์กรมฯ เป็นต้น ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เข้าร่วมงาน เช่น ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าภาษีทุกประเภท และค่าขนส่งสินค้า เป็นต้น
สำนักส่งเสริมการค้าสินค้าไลฟ์สไตล์
ชื่อ-สกุล เจ้าหน้าที่ สุธินี มีมาก
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 0 2507 8369
เอกสารประกอบกิจกรรม