รูปภาพกิจกรรม
รายละเอียดข้อมูลกิจกรรม
งานแสดงสินค้าในต่างประเทศ
08/05/2561 เวลา 00:00 น. ถึงวันที่ 10/05/2561 เวลา 00:00 น.
29/11/2560 เวลา 00:00 น. ถึงวันที่ 09/01/2561 เวลา 18:00 น.
จำนวนพื้นที่ที่รับได้ 312 คูหา
ค่าใช้จ่ายในการสมัครต่อคูหา 50,000.00
สถานที่จัดกิจกรรม Dubai Internaitonal Exhibition Center
ประเทศ U.A.E (U.A.E)
1. สินค้าเพื่อสุขภาพและความงาม
1) ดำเนินการสมัครเข้าร่วมงานผ่านระบบสมัคร online ทางเดียวเท่านั้น และอัพโหลดใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนดผ่านระบบสมัครเข้าร่วมงาน online เท่านั้น
2) เอกสารและหลักฐานการสมัครจะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้อง และประทับตราบริษัท รวมถึงมีการลงนามโดยผู้มีอำนาจอย่างน้อย 1 คน หรือ ผู้ได้รับมอบอำนาจและแสดงหลักฐานการมอบอำนาจ
3) กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โดยคณะทำงานคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าในต่างประเทศ เป็นผู้พิจารณาผู้เข้าร่วมงานและจัดสรรคูหาให้ผู้เข้าร่วมงาน โดยถือผลการพิจารณาคัดเลือกของกรมฯ เป็นที่สุดโดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น

**สอบถามเรื่องระบบ โทร 02-507-7826, 7832 คุณปฎิภาณ/คุณปาริชาติ**
สำนักส่งเสริมธุรกิจสร้างสรรค์
ชื่อ-สกุล เจ้าหน้าที่ คุณหทัยชนก สีเถื่อน
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 02-507-8446, 8413
เอกสารประกอบกิจกรรม