รูปภาพกิจกรรม
รายละเอียดข้อมูลกิจกรรม
งานแสดงสินค้าในต่างประเทศ
01/05/2561 เวลา 00:00 น. ถึงวันที่ 04/05/2561 เวลา 00:00 น.
16/10/2560 เวลา 08:00 น. ถึงวันที่ 08/12/2560 เวลา 23:59 น.
จำนวนพื้นที่ที่รับได้ 360 ตารางเมตร 36 คูหา
ค่าใช้จ่ายในการสมัครต่อคูหา 78,000.00
สถานที่จัดกิจกรรม KINTEX-Korean International Exhibition Center
ประเทศ KOREA SOUTH REPUBLIC(THE) (KOREA SOUTH REPUBLIC(THE))
1. อาหารและเครื่องดื่ม
เงื่อนไขการเข้าร่วมงาน
1. กรมโดยคณะกรรมการคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมงานเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกผู้เข้าร่วมงาน ทั้งนี้ ผลการพิจารณาคัดเลือกของกรมถือเป็นที่สิ้นสุด โดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้นซึ่งกรมจะแจ้งผลให้ผู้สมัครทราบทางเว็บไซต์ของกรม
2.บริษัทที่ได้รับการคัดเลือกจากกรมแล้ว ต้องดำเนินการชำระเงินภายในระยะเวลาที่กรมกำหนดไว้ หากพ้นกำหนดการชำระเงินแล้ว ถือว่าบริษัทสละสิทธิ์ในการเข้าร่วมงานทันที ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
3. บริษัทที่ได้ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว แต่บริษัทไม่สามารถไปเข้าร่วมงานได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น กรมขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าใช้จ่ายสมทบในการเข้าร่วมงาน
ทั้งนี้หากบริษัทมีปัญหาในการสมัครเข้าร่วมงานทางออนไลน์ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ คุณเชียร์ เบอร์ 02-507 7847
สำนักส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม
ชื่อ-สกุล เจ้าหน้าที่ นางสาวพภัสสรณ์ สุทธิจารจิตร์
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 025078355
เอกสารประกอบกิจกรรม