รูปภาพกิจกรรม
รายละเอียดข้อมูลกิจกรรม
งานแสดงสินค้าในต่างประเทศ
14/02/2561 เวลา 09:00 น. ถึงวันที่ 17/02/2561 เวลา 17:00 น.
25/09/2560 เวลา 00:00 น. ถึงวันที่ 11/10/2560 เวลา 09:30 น.
จำนวนพื้นที่ที่รับได้ 190 ตารางเมตร คูหา
ค่าใช้จ่ายในการสมัครต่อคูหา 90,000.00
สถานที่จัดกิจกรรม Messezentrum Nurnberg (Exhibition Center Nuremberg)
ประเทศ GERMANY (GERMANY)
1. อาหารและเครื่องดื่ม
การคัดเลือกผู้เข้าร่วมงาน มีดังนี้
1. กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โดยคณะทำงานคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าในต่างประเทศ เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกผู้เข้าร่วมงาน และจัดสรรคูหาให้ผู้เข้าร่วมงานโดยถือ ผลการพิจารณาคัดเลือกของกรมเป็นที่สุดโดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น โดยกรมจะแจ้งผลให้ผู้สมัครทราบทางเมล์ต่อไป
2. กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จะส่งเอกสารแบบฟอร์ม (Application Form as Co-Exhibitor) ของผู้ประกอบการให้ผู้จัดงาน (NurnbergMesse) ดำเนินการตรวจสอบการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
3. บริษัทที่ได้รับการคัดเลือกจากกรมและผู้จัดงานแล้ว จะต้องดำเนินการชำระเงินค่าเข้าร่วมงานฯ ภายในกำหนดเวลาที่ได้กำหนดไว้ หากพ้นกำหนดการชำระเงินดังกล่าวแล้ว ถือว่าบริษัทสละสิทธิ์ในการเข้าร่วมงาน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
3. บริษัทที่ได้รับการคัดเลือกจากกรม และได้ชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หากบริษัทไม่สามารถ เข้าร่วมงานได้ด้วยสาเหตุใดก็ตาม กรมขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าใช้จ่ายโครงการเอกชนสมทบ ในการเข้าร่วมงานฯ โดยบริษัทไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น
การคัดเลือกผู้เข้าร่วมงาน มีดังนี้
1. กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โดยคณะทำงานคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าในต่างประเทศ เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกผู้เข้าร่วมงาน และจัดสรรคูหาให้ผู้เข้าร่วมงานโดยถือ ผลการพิจารณาคัดเลือกของกรมเป็นที่สุดโดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น โดยกรมจะแจ้งผลให้ผู้สมัครทราบทางเมล์ต่อไป
2. กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จะส่งเอกสารแบบฟอร์ม (Application Form as Co-Exhibitor) ของผู้ประกอบการให้ผู้จัดงาน (NurnbergMesse) ดำเนินการตรวจสอบการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
3. บริษัทที่ได้รับการคัดเลือกจากกรมและผู้จัดงานแล้ว จะต้องดำเนินการชำระเงินค่าเข้าร่วมงานฯ ภายในกำหนดเวลาที่ได้กำหนดไว้ หากพ้นกำหนดการชำระเงินดังกล่าวแล้ว ถือว่าบริษัทสละสิทธิ์ในการเข้าร่วมงาน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
3. บริษัทที่ได้รับการคัดเลือกจากกรม และได้ชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หากบริษัทไม่สามารถ เข้าร่วมงานได้ด้วยสาเหตุใดก็ตาม กรมขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าใช้จ่ายโครงการเอกชนสมทบ ในการเข้าร่วมงานฯ โดยบริษัทไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น
สำนักส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม
ชื่อ-สกุล เจ้าหน้าที่ กัลชิญา เพชรล้ำ, วันวิสาข์ สุธีรพจน์
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 02-507-8383, 02-507-8349
เอกสารประกอบกิจกรรม