รูปภาพกิจกรรม
รายละเอียดข้อมูลกิจกรรม
งานแสดงสินค้าในต่างประเทศ
18/02/2561 เวลา 10:00 น. ถึงวันที่ 22/02/2561 เวลา 18:00 น.
31/08/2560 เวลา 08:30 น. ถึงวันที่ 19/10/2560 เวลา 23:59 น.
จำนวนพื้นที่ที่รับได้ 725 ตารางเมตร คูหา
ค่าใช้จ่ายในการสมัครต่อคูหา 105,000.00
สถานที่จัดกิจกรรม Dubai World Trade Center, Dubai, United Arab Emirates
ประเทศ U.A.E (U.A.E)
1. FOOD
เปิดรับสมัครเข้าร่วมงานผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น
- ประทับตราบริษัท และเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท (เฉพาะใบสมัคร , Company Profile, สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ทุกหน้า)
- เอกสารอื่นๆ ให้ผู้จัดการฝ่ายต่างประเทศเป็นคนลงนาม และประทับตราบริษัท ทุกหน้า

*** ตรวจสอบเอกสารถูกต้อง แล้วจึงยืนยันการสมัคร***

สอบถามเรื่องระบบ โทร 02 507 7826 คุณปฎิภาณ
สำนักส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม
ชื่อ-สกุล เจ้าหน้าที่ นางชญาดา สิรินุกูล , นางสาวภาวิณี วันแอเลาะ , นายธนากร กันทะ
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 02-507 8326, 02-507 8337 , 02 -507 8335
เอกสารประกอบกิจกรรม