รูปภาพกิจกรรม
รายละเอียดข้อมูลกิจกรรม
งานแสดงสินค้าในต่างประเทศ
11/03/2561 เวลา 00:00 น. ถึงวันที่ 13/06/2561 เวลา 00:00 น.
29/11/2560 เวลา 00:00 น. ถึงวันที่ 05/01/2561 เวลา 00:00 น.
จำนวนพื้นที่ที่รับได้ 400 ตารางฟุต คูหา
ค่าใช้จ่ายในการสมัครต่อคูหา 15,000.00
สถานที่จัดกิจกรรม
ประเทศ AMERICAN SAMOA (AMERICAN SAMOA)
1. FOOD
- อัตราค่าใช้จ่ายโครงการ/เอกชนสมทบ บริษัทละ 15,000 บาท/โต๊ะเจรจาการค้า
- สินค้าอาหารทะเลและผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากสัตว์น้ำ เท่านั้น !!
- โดยกรมรับผิดชอบเตรียมการเข้าร่วมงานในขั้นตอนต่างๆ ตลอดจนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในส่วนของพื้นที่แสดงสินค้า ค่าออกแบบตกแต่งคูหา ทั้งนี้ ไม่รวมค่าขนส่งสินค้า ค่าภาษี ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการขนส่งสินค้าตัวอย่าง และผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางอื่นๆ เอง อาทิ ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ฯลฯ
สำนักส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม
ชื่อ-สกุล เจ้าหน้าที่ อมรรัตน์ อาจวิชัย
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 5078343
เอกสารประกอบกิจกรรม