รูปภาพกิจกรรม
รายละเอียดข้อมูลกิจกรรม
ฝึกอบรม / สัมมนา
29/08/2560 เวลา 13:00 น. ถึงวันที่ 29/08/2560 เวลา 17:00 น.
18/07/2560 เวลา 16:30 น. ถึงวันที่ 22/08/2560 เวลา 23:00 น.
100 ราย
ห้องประชุมบุรฉัตรไชยากร ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์ สนามบินน้ำ
ประเทศ THAILAND (THAILAND)
การสัมมนาให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการในหัวข้อต่างๆ เช่น พฤติกรรมผู้บริโภค สภาพตลาดและแนวโน้ม การบริหารจัดการร้านอาหาร เป็นต้น โดยวิทยากรผู้มีประสบการณ์ในตลาดสหรัฐฯ เป็นเจ้าของ Supermarket จำนวน 2 แห่ง รวมถึงเป็นเจ้าของร้านอาหารไทยแห่งแรกและมีชื่อเสียงที่สุดในเมืองเซนหลุยส์ รัฐมิสซูรี่ ประเทศสหรัฐอเมริกา (ไม่มีค่าใช้จ่าย)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าและรักษาส่วนแบ่งทางการตลาดของสินค้าอาหารไทย
2. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการให้มีความรู้ความเข้าใจในตลาดสหรัฐฯ มากขึ้น ทั้งในเรื่องของพฤติกรรมผู้บริโภค แนวโน้มตลาด สินค้าที่ได้รับความนิยม เป็นต้น
3. เพื่อส่งเสริมธุรกิจบริการอาหารไทยที่มีรสชาติไทยแท้ให้มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นในต่างประเทศ รวมถึงส่งเสริมผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหารของไทยที่มีศักยภาพให้สามารถขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศได้
4. เพื่อสร้างแรงจูงใจในการขยายการลงทุนธุรกิจร้านอาหารไทยในต่างประเทศ และสามารถเพิ่มมูลค่าการส่งออกสินค้าอาหารและสิ่งปรุงรสได้ต่อไปในอนาคต
สำนักส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม
นางสาวกานติมา กาญจนเดชะ
02 507 8300, 02 507 8394
เอกสารประกอบกิจกรรม