รูปภาพกิจกรรม
รายละเอียดข้อมูลกิจกรรม
สัมมนา
11/07/2560 เวลา 09:00 น. ถึงวันที่ 11/07/2560 เวลา 16:00 น.
09/06/2560 เวลา 00:00 น. ถึงวันที่ 05/07/2560 เวลา 00:00 น.
150 ราย
สถานที่ ห้องสัมมนา 4 (Auditorium) สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (ถนนรัชดาภิเษก)
ประเทศ THAILAND (THAILAND)
โครงการสัมมนา
“เทคนิคการถ่ายภาพเพื่อการค้าออนไลน์ Canon Smart Online SME”
หัวข้อเรื่อง Food Products/Package
วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม 2560
เวลา 09.00 - 16.00 น.
สถานที่ ห้องสัมมนา 4 (Auditorium) สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (ถนนรัชดาภิเษก)
สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่
อัญญมณี
025078131
เอกสารประกอบกิจกรรม