รูปภาพกิจกรรม
รายละเอียดข้อมูลกิจกรรม
งานแสดงสินค้าในต่างประเทศ
06/03/2561 เวลา 00:00 น. ถึงวันที่ 09/03/2561 เวลา 00:00 น.
15/05/2560 เวลา 00:00 น. ถึงวันที่ 03/10/2560 เวลา 23:59 น.
จำนวนพื้นที่ที่รับได้ 700 ตารางเมตร คูหา
ค่าใช้จ่ายในการสมัครต่อคูหา 144,000.00
สถานที่จัดกิจกรรม Makuhari Messe
ประเทศ JAPAN (JAPAN)
1. อาหารและเครื่องดื่ม
หลักเณฑ์การรับสมัครผู้สมัครเข้าร่วมงานต้องมีคุณสมบัติตามที่ได้ระบุไว้ในใบสมัครเข้าร่วมงาน
กรุณากรอกใบสมัครเข้าร่วมงาน และ Company Profile ให้ครบถ้วน พร้อมเอกสารประกอบการสมัครทั้งหมด โดยเอกสารทุกฉบับจะต้องมีการเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท และประทับตราบริษัท พร้อมทั้งดำเนินการสมัครเข้าร่วมงานผ่านระบบออนไลน์ในเว็บไซต์ของกรม
กรมไม่รับเอกสารทางโทรสารหรืออีเมล์
เงื่อนไขการเข้าร่วมงาน
1. กรมโดยคณะกรรมการคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมงานเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกผู้เข้าร่วมงาน ทั้งนี้ ผลการพิจารณาคัดเลือกของกรมถือเป็นที่สิ้นสุด โดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้นซึ่งกรมจะแจ้งผลให้ผู้สมัครทราบทางเว็บไซต์ของกรม
2.บริษัทที่ได้รับการคัดเลือกจากกรมแล้ว ต้องดำเนินการชำระเงินภายในระยะเวลาที่กรมกำหนดไว้ หากพ้นกำหนดการชำระเงินแล้ว ถือว่าบริษัทสละสิทธิ์ในการเข้าร่วมงานทันที ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
3. บริษัทที่ได้ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว แต่บริษัทไม่สามารถไปเข้าร่วมงานได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น กรมขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าใช้จ่ายสมทบในการเข้าร่วมงาน
หลักเณฑ์การรับสมัครผู้สมัครเข้าร่วมงานต้องมีคุณสมบัติตามที่ได้ระบุไว้ในใบสมัครเข้าร่วมงาน
กรุณากรอกใบสมัครเข้าร่วมงาน และ Company Profile ให้ครบถ้วน พร้อมเอกสารประกอบการสมัครทั้งหมด โดยเอกสารทุกฉบับจะต้องมีการเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท และประทับตราบริษัท พร้อมทั้งดำเนินการสมัครเข้าร่วมงานผ่านระบบออนไลน์ในเว็บไซต์ของกรม
กรมไม่รับเอกสารทางโทรสารหรืออีเมล์
เงื่อนไขการเข้าร่วมงาน
1. กรมโดยคณะกรรมการคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมงานเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกผู้เข้าร่วมงาน ทั้งนี้ ผลการพิจารณาคัดเลือกของกรมถือเป็นที่สิ้นสุด โดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้นซึ่งกรมจะแจ้งผลให้ผู้สมัครทราบทางเว็บไซต์ของกรม
2.บริษัทที่ได้รับการคัดเลือกจากกรมแล้ว ต้องดำเนินการชำระเงินภายในระยะเวลาที่กรมกำหนดไว้ หากพ้นกำหนดการชำระเงินแล้ว ถือว่าบริษัทสละสิทธิ์ในการเข้าร่วมงานทันที ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
3. บริษัทที่ได้ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว แต่บริษัทไม่สามารถไปเข้าร่วมงานได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น กรมขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าใช้จ่ายสมทบในการเข้าร่วมงาน
สำนักส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม
ชื่อ-สกุล เจ้าหน้าที่ เอนกพร เกษมสุข
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 025078358
เอกสารประกอบกิจกรรม