รูปภาพกิจกรรม
รายละเอียดข้อมูลกิจกรรม
ฝึกอบรม
20/03/2560 เวลา 08:30 น. ถึงวันที่ 24/03/2560 เวลา 16:30 น.
01/02/2560 เวลา 00:00 น. ถึงวันที่ 16/03/2560 เวลา 00:00 น.
100 ราย
3,500.00 บาท
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 อาคารกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (ถนนรัชดาภิเษก) (ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 อาคารกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (ถนนรัชดาภิเษก) )
ประเทศ THAILAND (THAILAND)
สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่
สายพิณ,อัญญมณี,ธนวัต,พรรณทิพย์,รชต
0-2507- 8109,8146,8131,8466,8114
เอกสารประกอบกิจกรรม