รูปภาพกิจกรรม
รายละเอียดข้อมูลกิจกรรม
สัมมนา
20/02/2560 เวลา 13:00 น. ถึงวันที่ 20/02/2560 เวลา 16:30 น.
13/01/2560 เวลา 09:00 น. ถึงวันที่ 17/02/2560 เวลา 16:00 น.
120 ราย
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 อาคารกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (ถนนรัชดาภิเษก)
ประเทศ THAILAND (THAILAND)
สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่
อัญญมณี,ธนวัต,พรรณทิพย์,สายพิณ,รชต
0-2507 -8109,8146,8114,8131
เอกสารประกอบกิจกรรม