รูปภาพกิจกรรม
รายละเอียดข้อมูลกิจกรรม
สัมมนา
16/11/2559 เวลา 08:30 น. ถึงวันที่ 16/11/2559 เวลา 17:00 น.
11/10/2559 เวลา 09:00 น. ถึงวันที่ 15/11/2559 เวลา 16:00 น.
120 ราย
ณ ห้องธาราเทพ อาคารธาราเทพ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ
ประเทศ THAILAND (THAILAND)
สมัครด่วน รับจำนวนจำกัด เพียง 120 ท่าน ที่อายุไม่เกิน 45 ปี
โครงการสัมมนา/เสวนา
หัวข้อ “สร้างแรงบันดาลใจผู้ประกอบการ SMEs สู่ Startup”
วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.30 – 16.30 น.
ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ห้องธาราเทพ อาคารธาราเทพ
กลุ่มเป้าหมาย
- ผู้ประกอบการ SMEs รุ่นใหม่ อายุไม่เกิน 45 ปี ที่มีความคิดริเริม สร้างสรรค์ พร้อมเปลี่ยนแปลงการทำธุรกิจ สู่ Startup

สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่
ธนวัต,อัญญมณี,สายพิณ
0-2507 8109,8131,8146
เอกสารประกอบกิจกรรม